Speech & Language

 

Many children have difficulties with Speech and Language. These difficulties can be about producing sounds accurately and making themselves understood or about their understanding and processing of the spoken words of others.

When children start at school and are difficult to understand they will be screened to identify the sounds they find difficult and these will be modelled for the children in class. Where appropriate the children will be supported in small group and individual work. Children with speech production errors are not put on the Special Educational Needs register.

When children start at school in reception all are screened using Language Link to check their understanding and ensure they receive appropriate support in the classroom. Where there are persistent difficulties we will seek parental permission to access more specific support from a Speech and Language Therapist and if appropriate your child may be put on the Special Educational Needs register. 

 

धेरै बच्चाहरू भाषण र भाषासँग कठिनाइहरू छन्। यी कठिनाइहरू सही आवाजहरू उत्पादन गर्न र आफूलाई बुझ्न वा अरूको बोल्ने शब्दहरूको प्रकृया र प्रसोधनको बारेमा हुन सक्छ।
बच्चाहरू विद्यालयमा सुरू गर्छन् र बुझ्न गाह्रो हुन्छ जब उनीहरूले कठिनाइ हुने आवाजहरूको पहिचान गर्न स्क्रिन गरिनेछ र यी कक्षाका बालबालिकाका लागि नमूना गरिनेछन्। जहाँ उपयुक्त हुन्छ बच्चाहरूलाई सानो समूह र व्यक्तिगत काममा समर्थन गरिनेछ। स्पेशल उत्पादन त्रुटिहरू भएका बालबालिकाहरू विशेष शैक्षिक आवश्यकताहरूको दर्तामा राखेनन्।

बच्चाहरू स्वागतमा स्कूलमा सुरू गर्दा सबै बुझ्नको लागि भाषा लिङ्क प्रयोग गरेर स्क्रिन गरिएको हुन्छ र उनीहरूलाई कक्षामा उपयुक्त समर्थन प्राप्त गर्न सुनिश्चित गरिन्छ। जहाँ सहि कठिनाइहरू छन् हामी स्पिच र भाषा चिकित्सकबाट थप विशेष समर्थनको पहुँच गर्न आमाबाबु अनुमति खोज्न र उपयुक्त भएमा तपाईंको बच्चा विशेष शैक्षिक आवश्यकता रजिस्टरमा राख्न सकिन्छ।

 

Resources:

Useful information for parents can be accessed from:

आमाबाबुका लागि उपयोगी जानकारी निम्नबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ:

 

Talking Point

The Communication Trust

Afasic 

I CAN 

 

Read more

Friendship, Compassion, Equality, Endurance and Forgivenes

STAFF LOGIN
PARENT LOGIN
SCHOOL BLOGS